คณะพาณิชย์ฯ มธ. ได้รับการรับรองมาตรฐาน EQUIS
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการรับรองวิทยฐานะ European Quality Improvement System (EQUIS) อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นโครงการปร...
ศูนย์สื่อสารฯ คณะพาณิชย์ฯ มธ.
คณะฯ จัดสัมมนา เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
โครงการ MAP จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ การปรับตัวของนักบัญชีสู่ AEC
โครงการ XMBA นำนักศึกษา รุ่นที่ 27 ศึกษาและดูงาน ณ สหรัฐอเมริกา
BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 10 ภารกิจ 3 ป
การจัดสอบ SMART-Undergrad. ครั้งที่ 42555
ภาควิชา FN จัดโครงการ Research Workshop
ภาควิชา MK จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ
ภาควิชาการบัญชีพบนักศึกษาวิชาเอกบัญชี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบปีที่ 78
(IMBA) Orientation
Get Together MRE #12
โครงการ DBA จัดการนำเสนอผลงานวิจัย DBA Research Workshop
BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 12
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ อาจารย์สุพจน์ สิงห์เสน่ห์
TBS Sport Day 2012
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

คณะฯ จัดสัมมนา เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงา...

คณะพาณิชย์ฯ จัดสัมมนา "การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน" โดยมีรองศาสตราจารย์ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล ให้เกียรติเป็นวิทยากร รองศาสตราจารย์จิรัตนื สังข์...

คณะฯ จัดสัมมนา เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
โครงการ MAP จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ การปรับตัวของนักบัญชีสู่ AEC
โครงการ XMBA นำนักศึกษา รุ่นที่ 27 ศึกษาและดูงาน ณ สหรัฐอเมริกา
BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 10 ภารกิจ 3 ป
การจัดสอบ SMART-Undergrad. ครั้งที่ 42555
ภาควิชา FN จัดโครงการ Research Workshop
ภาควิชา MK จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ
ภาควิชาการบัญชีพบนักศึกษาวิชาเอกบัญชี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบปีที่ 78
(IMBA) Orientation
Get Together MRE #12
โครงการ DBA จัดการนำเสนอผลงานวิจัย DBA Research Workshop
BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 12
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ อาจารย์สุพจน์ สิงห์เสน่ห์
TBS Sport Day 2012
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

โครงการ MAP จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ การปรับตั...

โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ การปรับตัวของนักบัญชีสู่ AEC โดยได้รับเกียรติจากคุณพิชัย ชุณหวชิร นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรบรรยาย...

คณะฯ จัดสัมมนา เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
โครงการ MAP จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ การปรับตัวของนักบัญชีสู่ AEC
โครงการ XMBA นำนักศึกษา รุ่นที่ 27 ศึกษาและดูงาน ณ สหรัฐอเมริกา
BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 10 ภารกิจ 3 ป
การจัดสอบ SMART-Undergrad. ครั้งที่ 42555
ภาควิชา FN จัดโครงการ Research Workshop
ภาควิชา MK จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ
ภาควิชาการบัญชีพบนักศึกษาวิชาเอกบัญชี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบปีที่ 78
(IMBA) Orientation
Get Together MRE #12
โครงการ DBA จัดการนำเสนอผลงานวิจัย DBA Research Workshop
BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 12
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ อาจารย์สุพจน์ สิงห์เสน่ห์
TBS Sport Day 2012
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

โครงการ XMBA นำนักศึกษา รุ่นที่ 27 ศึกษาและดู...

โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร (X-MBA) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ ผู้อำนวยโครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ และรองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร อาจารย์ประจำวิชา บร.626...

คณะฯ จัดสัมมนา เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
โครงการ MAP จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ การปรับตัวของนักบัญชีสู่ AEC
โครงการ XMBA นำนักศึกษา รุ่นที่ 27 ศึกษาและดูงาน ณ สหรัฐอเมริกา
BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 10 ภารกิจ 3 ป
การจัดสอบ SMART-Undergrad. ครั้งที่ 42555
ภาควิชา FN จัดโครงการ Research Workshop
ภาควิชา MK จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ
ภาควิชาการบัญชีพบนักศึกษาวิชาเอกบัญชี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบปีที่ 78
(IMBA) Orientation
Get Together MRE #12
โครงการ DBA จัดการนำเสนอผลงานวิจัย DBA Research Workshop
BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 12
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ อาจารย์สุพจน์ สิงห์เสน่ห์
TBS Sport Day 2012
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 10 ...

โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) จัดกิจกรรมทำความดี "BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง" โดยในภารกิจที่ 10 ภารกิจ 3 ป. คือ 1.ปล่อยปลา 2.ปล่อยพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ปูม้า...

คณะฯ จัดสัมมนา เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
โครงการ MAP จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ การปรับตัวของนักบัญชีสู่ AEC
โครงการ XMBA นำนักศึกษา รุ่นที่ 27 ศึกษาและดูงาน ณ สหรัฐอเมริกา
BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 10 ภารกิจ 3 ป
การจัดสอบ SMART-Undergrad. ครั้งที่ 42555
ภาควิชา FN จัดโครงการ Research Workshop
ภาควิชา MK จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ
ภาควิชาการบัญชีพบนักศึกษาวิชาเอกบัญชี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบปีที่ 78
(IMBA) Orientation
Get Together MRE #12
โครงการ DBA จัดการนำเสนอผลงานวิจัย DBA Research Workshop
BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 12
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ อาจารย์สุพจน์ สิงห์เสน่ห์
TBS Sport Day 2012
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

การจัดสอบ SMART-Undergrad. ครั้งที่ 42555

การจัดสอบ SMART-Undergrad. ครั้งที่ 42555 ศูนย์ทดสอบฯ ขอประกาศคำสั่งแต่งตั้ง พร้อมกำหนดการเดินทางไปปฎิบัติงานสอบ SMART-I ครั้งที่ 4/2555 ในวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2555 ณ อาคารเรี...

คณะฯ จัดสัมมนา เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
โครงการ MAP จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ การปรับตัวของนักบัญชีสู่ AEC
โครงการ XMBA นำนักศึกษา รุ่นที่ 27 ศึกษาและดูงาน ณ สหรัฐอเมริกา
BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 10 ภารกิจ 3 ป
การจัดสอบ SMART-Undergrad. ครั้งที่ 42555
ภาควิชา FN จัดโครงการ Research Workshop
ภาควิชา MK จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ
ภาควิชาการบัญชีพบนักศึกษาวิชาเอกบัญชี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบปีที่ 78
(IMBA) Orientation
Get Together MRE #12
โครงการ DBA จัดการนำเสนอผลงานวิจัย DBA Research Workshop
BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 12
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ อาจารย์สุพจน์ สิงห์เสน่ห์
TBS Sport Day 2012
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

ภาควิชา FN จัดโครงการ Research Workshop

ภาควิชา FN จัดโครงการ Research Workshopหัวข้อ “State-Switching Return Predictability” เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้อง 418 ชั้น 4 คณะพาณิชย์ฯ มธ.ท่าพระจันท...

คณะฯ จัดสัมมนา เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
โครงการ MAP จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ การปรับตัวของนักบัญชีสู่ AEC
โครงการ XMBA นำนักศึกษา รุ่นที่ 27 ศึกษาและดูงาน ณ สหรัฐอเมริกา
BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 10 ภารกิจ 3 ป
การจัดสอบ SMART-Undergrad. ครั้งที่ 42555
ภาควิชา FN จัดโครงการ Research Workshop
ภาควิชา MK จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ
ภาควิชาการบัญชีพบนักศึกษาวิชาเอกบัญชี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบปีที่ 78
(IMBA) Orientation
Get Together MRE #12
โครงการ DBA จัดการนำเสนอผลงานวิจัย DBA Research Workshop
BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 12
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ อาจารย์สุพจน์ สิงห์เสน่ห์
TBS Sport Day 2012
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

ภาควิชา MK จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาก...

ภาควิชา MK จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้อง The Residence โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

คณะฯ จัดสัมมนา เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
โครงการ MAP จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ การปรับตัวของนักบัญชีสู่ AEC
โครงการ XMBA นำนักศึกษา รุ่นที่ 27 ศึกษาและดูงาน ณ สหรัฐอเมริกา
BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 10 ภารกิจ 3 ป
การจัดสอบ SMART-Undergrad. ครั้งที่ 42555
ภาควิชา FN จัดโครงการ Research Workshop
ภาควิชา MK จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ
ภาควิชาการบัญชีพบนักศึกษาวิชาเอกบัญชี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบปีที่ 78
(IMBA) Orientation
Get Together MRE #12
โครงการ DBA จัดการนำเสนอผลงานวิจัย DBA Research Workshop
BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 12
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ อาจารย์สุพจน์ สิงห์เสน่ห์
TBS Sport Day 2012
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

ภาควิชาการบัญชีพบนักศึกษาวิชาเอกบัญชี ชั้นปีท...

ภาควิชาการบัญชี (AC) จัดงานพบ นศ.วิชาเอก ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 16.00-17.30 น. ณ ห้อง F-337 อาคารเอนกประสงค์ 2 มธ.ท่าพระจันทร์

คณะฯ จัดสัมมนา เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
โครงการ MAP จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ การปรับตัวของนักบัญชีสู่ AEC
โครงการ XMBA นำนักศึกษา รุ่นที่ 27 ศึกษาและดูงาน ณ สหรัฐอเมริกา
BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 10 ภารกิจ 3 ป
การจัดสอบ SMART-Undergrad. ครั้งที่ 42555
ภาควิชา FN จัดโครงการ Research Workshop
ภาควิชา MK จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ
ภาควิชาการบัญชีพบนักศึกษาวิชาเอกบัญชี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบปีที่ 78
(IMBA) Orientation
Get Together MRE #12
โครงการ DBA จัดการนำเสนอผลงานวิจัย DBA Research Workshop
BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 12
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ อาจารย์สุพจน์ สิงห์เสน่ห์
TBS Sport Day 2012
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบปีที่ 78

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบปีที่ 78 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สิโรดม คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์...

คณะฯ จัดสัมมนา เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
โครงการ MAP จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ การปรับตัวของนักบัญชีสู่ AEC
โครงการ XMBA นำนักศึกษา รุ่นที่ 27 ศึกษาและดูงาน ณ สหรัฐอเมริกา
BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 10 ภารกิจ 3 ป
การจัดสอบ SMART-Undergrad. ครั้งที่ 42555
ภาควิชา FN จัดโครงการ Research Workshop
ภาควิชา MK จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ
ภาควิชาการบัญชีพบนักศึกษาวิชาเอกบัญชี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบปีที่ 78
(IMBA) Orientation
Get Together MRE #12
โครงการ DBA จัดการนำเสนอผลงานวิจัย DBA Research Workshop
BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 12
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ อาจารย์สุพจน์ สิงห์เสน่ห์
TBS Sport Day 2012
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

(IMBA) Orientation

โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (IMBA) จัดงาน Orientation สำหรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 9 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน

คณะฯ จัดสัมมนา เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
โครงการ MAP จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ การปรับตัวของนักบัญชีสู่ AEC
โครงการ XMBA นำนักศึกษา รุ่นที่ 27 ศึกษาและดูงาน ณ สหรัฐอเมริกา
BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 10 ภารกิจ 3 ป
การจัดสอบ SMART-Undergrad. ครั้งที่ 42555
ภาควิชา FN จัดโครงการ Research Workshop
ภาควิชา MK จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ
ภาควิชาการบัญชีพบนักศึกษาวิชาเอกบัญชี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบปีที่ 78
(IMBA) Orientation
Get Together MRE #12
โครงการ DBA จัดการนำเสนอผลงานวิจัย DBA Research Workshop
BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 12
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ อาจารย์สุพจน์ สิงห์เสน่ห์
TBS Sport Day 2012
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

Get Together MRE #12

Get Together MRE #12 ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท

คณะฯ จัดสัมมนา เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
โครงการ MAP จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ การปรับตัวของนักบัญชีสู่ AEC
โครงการ XMBA นำนักศึกษา รุ่นที่ 27 ศึกษาและดูงาน ณ สหรัฐอเมริกา
BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 10 ภารกิจ 3 ป
การจัดสอบ SMART-Undergrad. ครั้งที่ 42555
ภาควิชา FN จัดโครงการ Research Workshop
ภาควิชา MK จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ
ภาควิชาการบัญชีพบนักศึกษาวิชาเอกบัญชี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบปีที่ 78
(IMBA) Orientation
Get Together MRE #12
โครงการ DBA จัดการนำเสนอผลงานวิจัย DBA Research Workshop
BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 12
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ อาจารย์สุพจน์ สิงห์เสน่ห์
TBS Sport Day 2012
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

โครงการ DBA จัดการนำเสนอผลงานวิจัย DBA Resear...

โครงการ DBA จัดการนำเสนอผลงานวิจัย DBA Research Workshop เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 423 คณะพาณิชยาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจ...

คณะฯ จัดสัมมนา เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
โครงการ MAP จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ การปรับตัวของนักบัญชีสู่ AEC
โครงการ XMBA นำนักศึกษา รุ่นที่ 27 ศึกษาและดูงาน ณ สหรัฐอเมริกา
BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 10 ภารกิจ 3 ป
การจัดสอบ SMART-Undergrad. ครั้งที่ 42555
ภาควิชา FN จัดโครงการ Research Workshop
ภาควิชา MK จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ
ภาควิชาการบัญชีพบนักศึกษาวิชาเอกบัญชี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบปีที่ 78
(IMBA) Orientation
Get Together MRE #12
โครงการ DBA จัดการนำเสนอผลงานวิจัย DBA Research Workshop
BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 12
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ อาจารย์สุพจน์ สิงห์เสน่ห์
TBS Sport Day 2012
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 12

BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 12 จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2555 โดยโครงการฯ ร่วมกับผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา ชั้น ม.1.6 และ Happy Dolls Project จ...

คณะฯ จัดสัมมนา เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
โครงการ MAP จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ การปรับตัวของนักบัญชีสู่ AEC
โครงการ XMBA นำนักศึกษา รุ่นที่ 27 ศึกษาและดูงาน ณ สหรัฐอเมริกา
BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 10 ภารกิจ 3 ป
การจัดสอบ SMART-Undergrad. ครั้งที่ 42555
ภาควิชา FN จัดโครงการ Research Workshop
ภาควิชา MK จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ
ภาควิชาการบัญชีพบนักศึกษาวิชาเอกบัญชี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบปีที่ 78
(IMBA) Orientation
Get Together MRE #12
โครงการ DBA จัดการนำเสนอผลงานวิจัย DBA Research Workshop
BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 12
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ อาจารย์สุพจน์ สิงห์เสน่ห์
TBS Sport Day 2012
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ อาจารย์สุพจน์ สิงห์...

งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ อาจารย์สุพจน์ สิงห์เสน่ห์

คณะฯ จัดสัมมนา เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
โครงการ MAP จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ การปรับตัวของนักบัญชีสู่ AEC
โครงการ XMBA นำนักศึกษา รุ่นที่ 27 ศึกษาและดูงาน ณ สหรัฐอเมริกา
BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 10 ภารกิจ 3 ป
การจัดสอบ SMART-Undergrad. ครั้งที่ 42555
ภาควิชา FN จัดโครงการ Research Workshop
ภาควิชา MK จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ
ภาควิชาการบัญชีพบนักศึกษาวิชาเอกบัญชี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบปีที่ 78
(IMBA) Orientation
Get Together MRE #12
โครงการ DBA จัดการนำเสนอผลงานวิจัย DBA Research Workshop
BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 12
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ อาจารย์สุพจน์ สิงห์เสน่ห์
TBS Sport Day 2012
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

TBS Sport Day 2012

TBS Sport Day 2012

คณะฯ จัดสัมมนา เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
โครงการ MAP จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ การปรับตัวของนักบัญชีสู่ AEC
โครงการ XMBA นำนักศึกษา รุ่นที่ 27 ศึกษาและดูงาน ณ สหรัฐอเมริกา
BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 10 ภารกิจ 3 ป
การจัดสอบ SMART-Undergrad. ครั้งที่ 42555
ภาควิชา FN จัดโครงการ Research Workshop
ภาควิชา MK จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ
ภาควิชาการบัญชีพบนักศึกษาวิชาเอกบัญชี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบปีที่ 78
(IMBA) Orientation
Get Together MRE #12
โครงการ DBA จัดการนำเสนอผลงานวิจัย DBA Research Workshop
BBA ครบรอบ 20 ปี ทำดี 20 อย่าง ภารกิจที่ 12
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ อาจารย์สุพจน์ สิงห์เสน่ห์
TBS Sport Day 2012
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีกา...

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

More TBS Photo.

The Thammasat Business School (TBS) was founded in 1938 as the Faculty of Commerce and Accountancy. Its original purpose was to offer undergraduate programs in various functional areas of business in Thai. An aspect of its legacy is that Thammasat University is a public university in which the administrative structure, policies, procedures and budgeting are more like the civil service than a 21st Century international higher educational institution. The official language is Thai.

TBS has a history of innovation. It created the first Mini-MBA, and Executive MBA in Thailand. For international programs, the first was the Master in Marketing established in 1983. The BBA International was setup in 1992. Also in 1992, TBS collaborated with Chulalongkorn University and the National Institute of Development Administration (NIDA) to start the first Joint Doctoral Program in Business. In 1998, the first Doctorate Program in Marketing began. The International MBA which began in 2003 was also an innovation. The first international PHD program in business was the DPB started in 2008. Accreditation by EQUIS was achieved in 2012.


>>TBS's Academic Program<<

บริการด้านต่างๆ ที่จัดเตรียมให้นักศึกษา
 

Library
- ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์...Click here
- ห้องสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...Click here
 

Accommodation
หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต...Click here


 

Sport Complex
ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...Click here


 

Scholarship
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...Click here
 

 Management Team           


ศ.ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย
คณบดี


รศ.สุพจน์ ชววิวรรธน์
 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และการรับรองคุณภาพนานาชาติ


รศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

รศ.พัชรา พัชราวนิช
     รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

     ผศ.สมชาย ศุภธาดา
  รองคณบดีฝ่ายการเงินและวางแผน


ผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช
ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายการเงินและวางแผน 


ผศ.วันชัย ขันตี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร


ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์
ผู้ช่วยคณบดีด้านการประกันคุณภาพ

 
THAMMASAT UNIVERSITY

2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, Thailand
Tel. : (66-2) 613-2200, (66-2) 623-5742
Fax. : (66-2) 225-2109, E-mail : pr1@tbs.tu.ac.th

Home | Contact Us

SUBSCRIBE E-NEWSLETTER

Please fill out your e-mail address below to receive our newsletter
Our Social Media Networks:
Copyright © 2011 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL